Kehittäjälle

Kun kohdan Aloittaminen yleiset tunnukset on luotu ja otettu käyttöön, luodaan tunnukset seuraaviin palveluihin:

  1. GitHub-tunnus
  2. GitHub Teamin owner-oikeudet
  3. Cacher

Asennettavat ohjelmat koodarille

Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa Työkalut & Workflow. Asenna kuitenkin seuraavat (MacOS päivitysten jälkeen):

Työntekoon vaaditut komentorivikomponentit

Terminal -komentorivitulkin selkeyttämiseksi suositellaan Dracula-teemaa ja Hack-fonttia (12pt). Nämä saa asennettua Dracula Themen ohjeiden mukaisesti.

1. Vaihdetaan macOs Catalinan zsh term bashiksi ja poistetaan zsh:sta nalkuttava viesti:

chsh -s /bin/bash

Lisätään vaaditut tiedostot:

touch ~/.aliases && touch ~/.aliases_private

Käynnistä tässä kohtaa terminal uudestaan tappamalla se näppäinyhdistelmällä ⌘ cmd + Q ja avaamalla uudestaan. Seuraavaksi luodaan .bash_profile-tiedosto seuraavasti:

nano ~/.bash_profile

Lisää tiedostoon copy-pastettamalla seuraava:

# Silence Catalina zsh notification
export BASH_SILENCE_DEPRECATION_WARNING=1

# Editor
export EDITOR=nano

# Title bar - "user@host: ~"
title="u@h: w"
titlebar="[33]0;"$title"07]"

# Define colors
black="[$(tput setaf 0)]"
red="[$(tput setaf 1)]"
green="[$(tput setaf 2)]"
yellow="[$(tput setaf 3)]"
blue="[$(tput setaf 4)]"
magenta="[$(tput setaf 5)]"
cyan="[$(tput setaf 6)]"
white="[$(tput setaf 7)]"
# Git branch
git_branch() {
git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* (.*)/(1) /';
}

# Clear attributes
clear_attributes="[$(tput sgr0)]"

# Dracula bash prompt for regular user - "➜ ~ (master) "
export PS1="${titlebar}${green}h ${blue}W ${cyan}$(git_branch)${clear_attributes}"

# Autocorrect typos in path names when using `cd`
shopt -s cdspell;

# Add tab completion for many Bash commands
if which brew > /dev/null && [ -f "$(brew --prefix)/share/bash-completion/bash_completion" ]; then
source "$(brew --prefix)/share/bash-completion/bash_completion";
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
source /etc/bash_completion;
fi;

# Load other dotfiles
source $HOME/.aliases_private
source $HOME/.aliases

PATH="$HOME/.composer/vendor/bin:$PATH"

Tallennus ctrl + O, nanosta poistuminen ctrl + X.

2. Xcoden komponentit (saattaa olla jo asennettuna, mutta varmistetaan ensin):

xcode-select --install

3. Homebrewn päivitykset:

Jos ei ole vielä asennettu brew.sh sivuston komennon kautta, ensin asennus ja sitten päivitykset komennolla:

brew update

4. Node ja npm:

brew install nodejs
Ja testaus:
npm -v && node -v

5. Disabloidaan automaattinen salasanakysely komentorivillä:

sudo nano /etc/sudoers
Lisätään alimmaiseksi:
# root and users in group wheel can run anything on any machine as any user
root ALL = (ALL) ALL
%admin ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL

Tallennus ctrl + O, nanosta poistuminen ctrl + X.

6. Composerin asennus sivustolla listattujen komentojen kautta eli seuraavasti:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1d4d07ee0f76181c7d3') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Testaus:
composer --version

7. Gulpin asentaminen globaaliksi paketiksi:

npm install gulp -g

8. Capistranon asentaminen globaaliksi paketiksi:

sudo gem install capistrano

9. PHPCodeSnifferin asennus WordPress Coding Standardeilla ja toiminnan testaus (ohjeet myös air-light repossa):

mkdir -p ~/Projects && cd ~/Projects && git clone -b master --depth 1 https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer.git phpcs
git clone -b master https://github.com/PHPCompatibility/PHPCompatibility
git clone -b master --depth 1 https://github.com/WordPress-Coding-Standards/WordPress-Coding-Standards.git wpcs

Korvaa omanimi omalla järjestelmän käyttäjänimellä:

sudo ln -s /Users/omanimi/Projects/phpcs/bin/phpcs /usr/local/bin/phpcs && sudo chmod +x /usr/local/bin/phpcs

Korvaa omanimi omalla järjestelmän käyttäjänimellä:

phpcs --config-set installed_paths "/Users/omanimi/Projects/wpcs","/Users/omanimi/Projects/PHPCompatibility"

Testaa:

phpcs -i

Pitäisi näkyä:

The installed coding standards are PEAR, Zend, PSR2, MySource, Squiz, PSR1, PSR12, PHPCompatibility, WordPress, WordPress-Extra, WordPress-Docs and WordPress-Core

10. Stylelintin ja eslintin asennus:

npm i stylelint eslint -g

Testaus:

stylelint -v && eslint -v

Jos tulee versiot, asennus on mennyt oikein läpi.

11. Visual Studio Coden teemat, fontit ja värit saat asettaa oman makusi mukaan, mutta jos preferenssiä ei ole, voit käyttää vscode-settings repon asetuksia. Suora linkki asentamisohjeisiin.

12. Paikallisen kehitysympäristön asentaminen onnistuu noudattamalla macos-lemp-setup -asennusohjeita. Huom! nginx, php-fpm on ajettava roottina sudo-komennon kanssa, mutta mariadb on ajettava käyttäjän alla.

13. Projektikehitysstackin asentaminen onnistuu noudattamalla dudestack -asennusohjeita.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook