Kehittäjälle

Kun kohdan Aloittaminen yleiset tunnukset on luotu ja otettu käyttöön, luodaan tunnukset seuraaviin palveluihin:

  1. GitHub-tunnus
  2. GitHub Teamin owner-oikeudet
  3. Cacher

Asennettavat ohjelmat koodarille

Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa Työkalut & Workflow. Asenna kuitenkin seuraavat (MacOS päivitysten jälkeen):

Työntekoon vaaditut komentorivikomponentit

Terminal -komentorivitulkin selkeyttämiseksi suositellaan Dracula-teemaa ja Hack-fonttia (12pt). Nämä saa asennettua Dracula Themen ohjeiden mukaisesti.

1. Vaihdetaan macOs Catalinan zsh term bashiksi ja poistetaan zsh:sta nalkuttava viesti:

chsh -s /bin/bash

Lisätään vaaditut tiedostot:

touch ~/.aliases && touch ~/.aliases_private

Käynnistä tässä kohtaa terminal uudestaan tappamalla se näppäinyhdistelmällä ⌘ cmd + Q ja avaamalla uudestaan. Seuraavaksi luodaan .bash_profile-tiedosto seuraavasti:

nano ~/.bash_profile

Lisää tiedostoon copy-pastettamalla seuraava:

# Silence Catalina zsh notification
export BASH_SILENCE_DEPRECATION_WARNING=1

# Editor
export EDITOR=nano

# Title bar - "user@host: ~"
title="u@h: w"
titlebar="[33]0;"$title"07]"

# Define colors
black="[$(tput setaf 0)]"
red="[$(tput setaf 1)]"
green="[$(tput setaf 2)]"
yellow="[$(tput setaf 3)]"
blue="[$(tput setaf 4)]"
magenta="[$(tput setaf 5)]"
cyan="[$(tput setaf 6)]"
white="[$(tput setaf 7)]"
# Git branch
git_branch() {
git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* (.*)/(1) /';
}

# Clear attributes
clear_attributes="[$(tput sgr0)]"

# Dracula bash prompt for regular user - "➜ ~ (master) "
export PS1="${titlebar}${green}h ${blue}W ${cyan}$(git_branch)${clear_attributes}"

# Autocorrect typos in path names when using `cd`
shopt -s cdspell;

# Add tab completion for many Bash commands
if which brew > /dev/null && [ -f "$(brew --prefix)/share/bash-completion/bash_completion" ]; then
source "$(brew --prefix)/share/bash-completion/bash_completion";
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
source /etc/bash_completion;
fi;

# Load other dotfiles
source $HOME/.aliases_private
source $HOME/.aliases

PATH="$HOME/.composer/vendor/bin:$PATH"

Tallennus ctrl + O, nanosta poistuminen ctrl + X.

2. Xcoden komponentit (saattaa olla jo asennettuna, mutta varmistetaan ensin):

xcode-select --install

3. Homebrewn päivitykset:

Jos ei ole vielä asennettu brew.sh sivuston komennon kautta, ensin asennus ja sitten päivitykset komennolla:

brew update

4. Node ja npm:

brew install nodejs
Ja testaus:
npm -v && node -v

5. Disabloidaan automaattinen salasanakysely komentorivillä:

sudo nano /etc/sudoers
Lisätään alimmaiseksi:
# root and users in group wheel can run anything on any machine as any user
root ALL = (ALL) ALL
%admin ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL

Tallennus ctrl + O, nanosta poistuminen ctrl + X.

6. Composerin asennus sivustolla listattujen komentojen kautta eli seuraavasti:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1d4d07ee0f76181c7d3') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Testaus:
composer --version

7. Gulpin asentaminen globaaliksi paketiksi:

npm install gulp -g

8. Capistranon asentaminen globaaliksi paketiksi:

sudo gem install capistrano

9. PHPCodeSnifferin asennus WordPress Coding Standardeilla ja toiminnan testaus (ohjeet myös air-light repossa):

mkdir -p ~/Projects && cd ~/Projects && git clone -b master --depth 1 https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer.git phpcs
git clone -b master https://github.com/PHPCompatibility/PHPCompatibility
git clone -b master --depth 1 https://github.com/WordPress-Coding-Standards/WordPress-Coding-Standards.git wpcs

Korvaa omanimi omalla järjestelmän käyttäjänimellä:

sudo ln -s /Users/omanimi/Projects/phpcs/bin/phpcs /usr/local/bin/phpcs && sudo chmod +x /usr/local/bin/phpcs

Korvaa omanimi omalla järjestelmän käyttäjänimellä:

phpcs --config-set installed_paths "/Users/omanimi/Projects/wpcs","/Users/omanimi/Projects/PHPCompatibility"

Testaa:

phpcs -i

Pitäisi näkyä:

The installed coding standards are PEAR, Zend, PSR2, MySource, Squiz, PSR1, PSR12, PHPCompatibility, WordPress, WordPress-Extra, WordPress-Docs and WordPress-Core

10. Stylelintin ja eslintin asennus:

npm i stylelint eslint -g

Testaus:

stylelint -v && eslint -v

Jos tulee versiot, asennus on mennyt oikein läpi.

11. Visual Studio Coden teemat, fontit ja värit saat asettaa oman makusi mukaan, mutta jos preferenssiä ei ole, voit käyttää vscode-settings repon asetuksia. Suora linkki asentamisohjeisiin.

12. Paikallisen kehitysympäristön asentaminen onnistuu noudattamalla macos-lemp-setup -asennusohjeita. Huom! nginx, php-fpm on ajettava roottina sudo-komennon kanssa, mutta mariadb on ajettava käyttäjän alla.

13. Projektikehitysstackin asentaminen onnistuu noudattamalla dudestack -asennusohjeita.