Projektin aloitus

Dude-ympäristön pystytysohjeet uudelle tietokoneelle löytyy GitHubista, dudestack/instructions.

Vaikka projektin aloitustoimenpiteemme ovatkin enimmäkseen automatisoituja (yksi aloituskomento säästää 10 tuntia aikaa työstä joka normaalisti pitäisi tehdä käsipelillä), on jonkin verran manuaalista työtä, sillä kaikkea ei voi eikä kannata automatisoida huolellisuuden kustannuksella. Lisäksi projektin jatkaja hyppää projektiin mukaan myöhemmin, eikä voi käyttää aloituskomentoja ja näin ollen asioita on tehtävä käsin.

Ensimmäisen aloittajan tehtävät

Vaiheet:

1. Ensimmäinen projektin parissa aloittava dude aloittaa projektin ajamalla aloituskomennon (ensimmäisellä kerralla cd /var/www/dudestack/bin && bash macos.sh):

createproject

Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen automaatio luo projektin raamit (digitoimistodude/dudestack), luo devausympäristöön (digitoimistodude/macos-lemp-setup) virtualhostin sekä WordPress-stackin asiakkaan projektia varten.

2. Seuraavaksi ajetaan Air-light-teeman alta bash newtheme.sh (kloonaa digitoimistodude/air-light koneellesi ja mene cd-komennolla bin-kansioon). Tämä tarpeelliset tiedot kysyttyään luo projektiimme aloitusteeman.

3. Ensimmäinen aloittaja luo seuraavaksi tietokannan kehityspalvelimelle (gunship) seuraavasti. Tämä siksi, että sivustolla tehdyt muutokset pysyy samaan aikaan syncassa asiakkaalla ja kaikilla devaajilla ilman että tarvitsee jatkuvasti harrastaa import-export-import-rallia.

Luodaan ensin tietokanta projektille (gunship):

CREATE USER 'projektinnimi'@'%' IDENTIFIED BY 'TÄHÄN_1PASSWORDISSA_GENEROITU_VAIKEA_SALASANA';

Sitten lisätään oikeudet projektikohtaiselle käyttäjälle:

GRANT ALL PRIVILEGES ON projektinnimi.* TO 'projektinnimi'@'%';

Otetaan muutokset käyttöön:

FLUSH PRIVILEGES;

4. Uploadaa createprojectin kautta luotu paikallinen tietokanta gunshipille Sequel Prolla ja vaihda tiedot .env-tiedostoon.

5. Tämän jälkeen projektin aloittaja tallentaa .env- määritykset sekä Resilio Sync -linkin 1Passwordiin Secure Noteksi. Tarvittaessa aloittajadevaaja jakaa tunnareita Slackin tai Trellon kautta muille projektissa mukana oleville devaajille.

6. Avaa projekti editoriisi käyttämäsi editorin komennolla, esim. code ~/Projects/projektinnimitähän (Visual Studio Code) tai subl ~/Projects/projektinnimitähän (Sublime Text). Tämän jälkeen tallenna projekti nimellä painamalla + + P ja kirjoittamalla Add New Project ja enter. Nimeä projekti samalla nimellä kuin kansio, eli uudelleen enter. Tämän jälkeen löydät projektisi jatkossa kun painat + + + O (jos ei toimi niin varmista että keybindings.json on käytössä, tämän saat varmistettua kun haet + + P ”Preferences: Open Keyboard Shortcuts (JSON)” ja katsot löytyykö kyseinen näppäinkomento).

Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät

Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät Duden Githubiin, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin Code-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon (Terminalissa: cd ~/Projects ja sen jälkeen git clone url).

Ohjeistuskuva, paina ensin Code-nappia

2. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä .env (esim. code .env tai nano ~/Projects/projektinnimi/.env) ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip

WP_ENV=development
WP_HOME=https://projektinnimi.test
WP_SITEURL=https://projektinnimi.test/wp
AUTH_KEY='ts[h@+i#]w`Zj%$!*+N:b*K$re9;w*mQ:;Y76G@~wx?::9%j@~}i3dmz|Jcl{|'
SECURE_AUTH_KEY='gJ6.c|6+v~`s}0,^945V#uY]TXuW9gV&Po!SnCKJsB2fV-WlLd]629mm~8_;qXL'
LOGGED_IN_KEY='Eu`SWA<^2P_P:1?i|c=541(&QMYM3h[,B$L]az02%He@;c).e#08zEL&*;oGd/AF'
NONCE_KEY='@#p@/&A@jEJeGo|K}0fm`R8NcaQaA @??J:%97[|c>Gr>*eO[qFAe|$h|qhA?)z'
AUTH_SALT=':ov!]~U]=Jqjy.o#*EddJd*Qd,YD=D3~S{ZC%gn7QD*%y+MbwQf5U iX&69:QYP'
SECURE_AUTH_SALT='Ck(dq+!6vNHTF-U1xZt*IBAk.n)+4DH=Nl;4d5xyf4*LLy?8]sLsT@DO]iGOM$H}'
LOGGED_IN_SALT=']CR.^maG`L*oKL?3 qiTTXE2~)b2m>NPFBKhOKNE qSt1R K8+`nOu&Ea*,n6G2'
NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'

ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key

3. Jos et käytä gunshippiä vaan paikallista tietokantaa, avaa Sequel Pro, luo tyhjä tietokanta, sitten lataa työkaverilta saamasi tietokanta sisään valikosta File > Import.

4. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

composer install && npm install

5. Sitten teeman riippuvuudet menemällä teemakansioon

cd ~/Projects/projektinnimi/content/themes/teemannimi

Tämän jälkeen asenna paketit komennolla:

npm install

6. Sitten asetetaan manuaalisesti /etc/hosts -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla hosteja seuraavasti:

sudo nano /etc/hosts

IP on Duden natiivilla macOS LEMPillä (digitoimistodude/macos-lemp-setup) 127.0.0.1. Lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti:

127.0.0.1 projektinnimi.test

Lisää vhosts-kansioon /etc/nginx/sites-enabled tiedosto projekti.test (jos projektisi nimi on ”projekti”) komennolla sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/projektinnimi.test jonne sisältö:

server {
  listen 443 ssl http2;
  root /var/www/project;
  index index.php;  
  server_name project.test;

  include php7.conf;
  include global/wordpress.conf;

  ssl_certificate /var/www/certs/project.test.pem;
  ssl_certificate_key /var/www/certs/project.test-key.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
  ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';
  ssl_session_timeout 1d;
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_stapling_verify on;
  add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
}

server {
  listen 80;
  server_name project.test;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

Jos käytössä on Multisite/Network install, vhost on tämän näköinen:

server {
  listen 443 ssl http2;
  include php7.conf;
  include global/wordpress.conf;
  root /var/www/project;
  index index.html index.htm index.php;
  server_name project.test;

  # Rewrites for Bedrock multisite subdomain setup
  # network and base site
  rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ last;
  rewrite ^/(wp-.*.php)$ /wp/$1 last;
  rewrite ^/(wp-(content|admin|includes).*) /wp/$1 last;

  ssl_certificate /var/www/certs/project.test.pem;
  ssl_certificate_key /var/www/certs/project.test-key.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
  ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';
  ssl_session_timeout 1d;
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_stapling_verify on;
  add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;

  # sites in subdirectories
  if (!-e $request_filename) {
   rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;
   rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/wp-.*) /wp$1 last;
    rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/.*\.php)$ /wp$1 last;
  }
}

server {
  listen 80;
  server_name project.test;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

SSL-sertifikaattia varten aja seuraava komento (mkcert pitää olla asennettuna):

mkdir -p /var/www/certs && cd /var/www/certs && mkcert "project.test"

Tallenna näppäinyhdistelmällä ctrl + O ja poistu ctrl + X. Seuraavaksi testaa että konffi on oikein:

sudo nginx -t

Tämän pitäisi antaa tulokseksi:

nginx: the configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf test is successful

Tämän jälkeen käynnistä web-palvelin uudelleen komennolla:

sudo brew services restart nginx

Tai jos sinulla on alias, käytä seuraavaa samoin kuin käyttäisit staging/production-palvelimella:

sudo service nginx restart

Huom! komennon ajaminen sudolla on tässä tärkeää, muuten muutokset eivät tule voimaan.

Yllä olevat tukeutuvat täysin siihen, että olet asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (digitoimistodude/macos-lemp-setup) JA lisännyt myös aliakset tämän sivun pohjalta.

7. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle media/ -hakemistoon.

8. Luo itsellesi branch, katso ohjeet tästä.

9. Kirjaudu tarvittaessa sisään käyttämällä 1Passowordista löytyviä tunnuksia tai jos niitä ei ole, luo itsellesi WordPress-tunnus ajamalla wp-cli projektikansiossa (täydennä tähän komentoon tietosi):

./vendor/wp-cli/wp-cli/bin/wp user create etunimi nimesi@dude.fi --role=administrator --user_pass=TÄHÄN_ONEPASSWORDILLA_GENEROITU_VAIKEA_SALASANA --first_name=Etunimi --last_name=Sukunimi --display_name=Etunimi

Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

Lisää git-käytänteistä.

Mahdolliset virhetilanteet legacy-projekteissa

Siirryimme käyttämään gulpin versio 4:sta 26.8.2020 (Migrate to gulp 4, #088bece). Tätä edeltävät projektit käyttävät gulp v3:sta. Gulp 3 tukee gulp 4:sta, mutta gulp 4 ei tue gulp 3:sta. Gulp3 ja gulp4 välillä tuli muutamia breaking changeja ja esimerkiksi autoprefixerin 7-versio vaatii vähintään gulp v4:n. Gulp v3 ei toimi node v12 tai uudemmalla, joten nämä voivat aiheuttaa ongelmatilanteita. Tässä pari tyypillisintä:

ReferenceError: primordials is not defined

Jos käytät Gulpin versiota, joka alkaa numerolla 3 ja samanaikaisesti järjestelmässäsi on asennettuna node, jonka versio on uudempi kuin 12, ei gulp lähde käyntiin. Paras tässä kohtaa on downgradettaa node versioon 10.22.0, jolla toimii sekä uudet että vanhat projektit. Oman gulp-versiosi näet komennolla:

gulp --version

Ja node-versiosi komennolla:

node --version

Laske node versioon 10.22.0 seuraavasti:

sudo npm install -g n
sudo n 10.22.0

Jos saat seuraavanlaisen virheen node-sassista tai muusta paketista, se johtuu siitä että noden riippuvuuksia on vielä olemassa uudemmalle nodelle.

Node Sass could not find a binding for your current environment: OS X 64-bit with Node.js 10.x

Tämän voit korjata helposti rebuildaamalla paketin vanhemmalle nodelle:

npm rebuild node-sass

Nyt kaiken pitäisi toimia oikein.

Tämä Handbook kertoo kuinka me teemme asioita Dudella, mutta saa ottaa koppia myös omaan toimintaan. Emme takaa että kaikki meidän jutut toimivat muilla samalla tavalla. Ole mitä olet! Kaikki on avointa GitHubissa: digitoimistodude/handbook